Ekornavallens Vänner Ekornavallens Vänner

Allmänt Kort historik Målsättning och syfte Stadgar Finansiering och skötsel Framtidsplaner Girommen(medlemstidning)

Stadgar

§ 1

Föreningen utgör en sammanslutning av personer, som är intresserade av Ekornavallen och dess vård

§ 2

Föreningens ändamål är att skapa intresse för Ekornavallen, dess natur och fornminnen, samt i samråd med Riksantikvarieämbetet medverka till 1) Ekornavallen sköts på ett ur såväl fornminnes- som naturskyddssynpunkt tillfredsställande sätt.

§ 3

Medel härtill erhållas: dels genom årsavgifter, dels genom frivilliga bidrag samt överskott från olika aktiviteter som styrelsen beslutar. Årsavgiftens storlek beslutas årligen på ordinarie årsmöte.

Nya ständiga medlemmar kan inte antagas efter 2000-01-01.

§ 4

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, som har sitt säte i Falköpings kommun.

Styrelsen består av högst 9 och lägst 5 ledamöter, varav minst en skall vara utsedd av Västergötlands museum. Dessa ledamöter jämte högst fem suppleanter utses för två år på föreningens årsmöte.

Vid första valet enligt dessa stadgar iakttages , att fem ledamöter och två suppleanter väljes för endast ett år, under det att övriga ledamöter och suppleanter utses för två år.

Avgående styrelseledamot och suppleant kan omväljas. Avgår styrelseledamot eller suppleant, innan hans mandatperiod gått till ända, väljer nästkommande årsmöte ny ledamot eller suppleant för den återstående tiden.

§ 5

 1. Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av två justeringsmän
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet
 8. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa
 11. Val av två revisorer och två ersättare för dessa
 12. Val av tre ledamöter i valberedning
 13. Fastställande av årsavgift
 14. Behandling av styrelsens förslag
 15. Övriga frågor

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig kassör och sekreterare.

§ 6

Styrelsen sammanträder så ofta ordföranden finner lämpligt eller då minst två styrelseledamöter gör framställning därom hos ordföranden.

Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.

§ 7

Styrelsen bestämmer hur föreningens medel skall placeras samt vilken eller vilka som ha rätt att teckna föreningens firma. Kassören ansvarar inför styrelsen för vården av föreningens medel.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

Handhavandet av föreningens löpande angelägenheter kan av styrelsen överlåtas på ett arbetsutskott om tre personer, varav en skall vara den av Västergötlands Museum utsedde representanten. Övriga två ledamöter väljer styrelsen bland sina ledamöter för en tid av ett år på det styrelsesammanträde som följer närmast efter årsmötet. Styrelsen utser även en av de tre till ordförande i arbetsutskottet. Utskottet är beslutsmässigt, när två ledamöter är närvarande och dessa är om beslutet ense. Jämväl vid utskottets sammanträden skall protokoll föras.

Styrelsen eller efter dess uppdrag arbetsutskottet har att handlägga frågor rörande den användning av föreningens medel, som nämns i § 2.

Föreningen kan på styrelsens förslag kalla person till hedersledamot, vilken gjort synnerligen värdefulla insatser för Ekornavallen.

§ 8

Föreningens räkenskaper skall avslutas för kalenderår och före april månads utgång påföljande år överlämnas till revisorerna för att jämte revisions- och styrelseberättelserna framläggas vid årsmötet.

Senast den 15 maj skall revisorerna till styrelsen avlämna revisionsberättelsen.

§ 9

Föreningen sammanträder till årsmöte före första juli på tid, som av styrelsen bestämmes. Extra sammanträde skall utlysas av styrelsen när den därtill finner anledning, eller om framställning härom görs av minst 10 föreningsmedlemmar. Kallelse till sammanträde skall ske minst åtta dagar före genom annons i ortspressen eller genom brev. Vid kallelse till extra sammanträde skall i kallelsen tillkännagivas det eller de ärenden, som vid sammanträdet komma att behandlas. Vid sammanträdena skall protokoll föras.

§ 10

Vid årsmötet föredragas styrelsens och revisorernas berättelser för nästföregående kalenderår och fattas beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren. Därjämte företages val av erforderligt antal styrelseledamöter och suppleanter samt av två revisorer och en suppleant för dem.

Val förrättas, om någon så påfordrar, med slutna sedlar, och vid lika röstetal avgör lotten.

§ 11

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen skall, för att bliva gällande fattas på ordinarie årsmöte och därvid biträdas av minst två tredjedelar av de röstande.

Förslag hörom väckes av styrelsen eller minst 10 föreningsmedlemmar, och skola sådana förslag, för att upptagas till behandling, vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet samt genom styrelsens försorg vara utsända till medlemmarna minst en vecka före mötet.

§ 12

Därest föreningen upplöses, skall tillgångarna överlämnas till riksantikvarie-ämbetet för att användas till fortsatt vård av Ekornavallen.

Dessa stadgar antagna vid årsmötet den 13 juni 2000.Webbansvarig: Henrik Åberg