Ekornavallens Vänner Ekornavallens Vänner

Allmänt Kort historik Målsättning och syfte Stadgar Finansiering och skötsel Framtidsplaner Girommen(medlemstidning)

Kort historik

Vid årsmötet den 13 juni 2000 gav f d kommunalkamreren Paul Svensson, Broddetorp bakgrunden till hur föreningen bildades i mitten av 1940-talet. Broddetorps Hembygdsförening hade under flera år intresserat sig för det område som idag är Ekornavallen och uppvaktat Västergötlands Museum i Skara angående en räddningsplan för området. Efter ett antal turer så blev man utlovade en restaurering under förutsättning att ortens befolkning kunde ställa upp med minst 200 dagsverken. Hembygdsföreningen gick då runt med listor där folk fick teckna sig för dagsverken. Det blev drygt 1000 dagsverken innan området var restaurerat!

En man som ivrade för att restaurera Ekornavallen var konstnären Hjalmar Arleman. För att markera inledningen lät man hemvärnet resa upp en bautasten. Detta "föll inte i riktigt god jord" hos arkeologerna, men man lät det sedan bero. När man påbörjade arbetet låg stenarna huller om buller. Man röjde upp marken, lade stenmurar samt bistod arkeologerna i deras arbete. Paul Svensson mindes särskilt en händelse som gladde fornforskarna. Det var när man fann en kant som visade att det var ett bronsåldersröse.

Ett upprop undertecknat av landshövdingen Carl Mannerfeldt, Bertil Ekberg på Dagsnäs m.fl. skickades 1945 runt i länet med förhoppning om medel till att kunna lösa in området som man vid det laget hade röjt upp. Man fick ihop erforderliga medel och kunde skänka Ekornavallen till Kungliga Vitterhetsakademien. I samband med denna insamling föddes tanken på att bilda en förening benämnd Ekornavallens Vänner.

Enligt föreningens stadgar skulle landshövdingen i Skaraborgs län vara dess ordförande. Så har alltid varit fallet fram till att Skaraborgs län upphörde 1997. Under slutet av 1990-talet har föreningens verksamhet varit mycket blygsam och planer har funnits att helt lägga ner den. När man skulle gå från ord till handling reagerade en av styrelseledamöterna, Lars-Erik Kullenwall, tillika ordförande för Falköpings Turism. Han började sondera möjligheterna att i stället väcka liv i föreningen. Under våren 2000 har han haft styrelsens uppdrag att se över stadgar och finna nya styrelseledamöter. Han fann ganska snart att det fanns ett stort intresse för att göra något positivt av Ekornavallen. Vid årsmötet kunde nya stadgar antagas och flera nya styrelseledamöter inväljas.

Efter några års vila har åter den ideella föreningen Ekornavallens Vänner vaknat till liv. Vid årsmötet i Broddetorps församlingshem den 13 juni 2000 antogs nya stadgar och valdes en delvis ny styrelse.Webbansvarig: Henrik Åberg